آموزش کپی کردن فایل در زونکن

ممکن است فایل ملکی از یک مالک ثبت کرده باشید و دوباره بخواهید ملکی دیگر با تمام مشخصات ملک قبلی اما با متراژ و قیمت متفاوت را ثبت نمایید. در این حالت نیاز نیست که مجددا همه مشخصات را دوباره ثبت کنید. برای اینکار کافی است روی فایل قبلی مالک انگشت خود را یک ثانیه […]

آموزش انتخاب همزمان چند فایل در زونکن

در زونکن می توان چندین فایل را همزمان انتخاب کرده و بر روی آنها عملیات مختلفی را اجرا نمود برای مثال در صورتی که بخواهید چند فایل را حذف نمایید روی یکی از فایل ها انگشت خود را یک ثانیه نگه داشته تا منوی کشویی از پایین برنامه باز شود سپس بر روی گزینه انتخاب […]