فایل شخصی

فایل شخصی در زونکن به فایلی گفته می شود که به جز ثبت کننده و مدیر ،شخص دیگری در بنگاه قادر به مشاهده آن نیست. اگر به‌صورت شبکه‌ای از برنامه زونکن استفاده می‌کنید؛ یعنی به‌وسیله قسمت بنگاه من، تعدادی از همکارانتان را به برنامه اضافه کرده‌اید، شاید بخواهید برخی از فایل‌ها را از دید آنها […]