آموزش انتخاب همزمان چند فایل در زونکن

در زونکن می توان چندین فایل را همزمان انتخاب کرده و بر روی آنها عملیات مختلفی را اجرا نمود برای مثال در صورتی که بخواهید چند فایل را حذف نمایید روی یکی از فایل ها انگشت خود را یک ثانیه نگه داشته تا منوی کشویی از پایین برنامه باز شود سپس بر روی گزینه انتخاب […]