آیا می‌توانم به‌صورت مشترک با همکارم از یک حساب زونکن استفاده کنم؟

هر حساب زونکن، از هر سیستم‌عامل فقط روی یک دستگاه فعال می‌شود؛ مثلاً نمی‌توانید به‌صورت هم‌زمان با دوگوشی اندرویدی به یک حساب زونکن دسترسی داشته باشید. در صورت انجام این کار، به طور خودکار از حسابی که روی دستگاه قبلی فعال است، خارج می‌شوید.