علامت فایل

علامت های روی فایل ها چه مفهومی دارند؟

علامت های روی فایل برای سهولت در پی بردن به جزئیات یک فایل طراحی شده اند. به فایل‌هایتان نگاه کنید، روی آن‌ها علامت‌هایی را می‌بینید که شاید ندانید چه کاربردی دارند. در این آموزش علامت های روی فایل به همراه کاربردشان را توضیح می دهیم.

علامت دایره سفیدرنگ که داخل آن یک عدد قرار دارد نشان‌دهنده عمر بنای ملک به سال است.

علامت فایل

این علامت نشان دهندۀ شخصی بودن فایل است. یعنی فایل برای سایر کاربران بنگاه غیر قابل نمایش است و فقط کاربر مربوط به آن فایل و مدیر میتوانند آن فایل را مشاهده کنند.

علامت فایل

این علامت نشان دهندۀ سند دار بودن ملک است.

علامت فایل

علامت روی فایل‌های ملکی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده این است که یک یا چند فایل متقاضی مرتبط با این ملک در زونکنتان وجود دارد.

علامت فایل

این علامت روی فایل‌های متقاضی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده این است که یک یا چند فایل ملکی مرتبط با این متقاضی در زونکنتان وجود دارد.

علامت فایل

این علامت فقط روی فایل‌های اجاره ملک قرار می گیرد و نشان‌دهنده این است که رهن و اجاره قابل تبدیل است.

علامت فایل

روی فایل‌هایی که سنجاق کرده‌اید این علامت ظاهر می‌شود.

علامت فایل

اگر این علامت را روی فایل‌های فروش ملک مشاهده کردید، یعنی این ملک قابل معاوضه است.

علامت فایل

فایلهایی که آسانسور داشته باشند این علامت روی خلاصه فایل قرار میگیرد.

علامت فایل

علامت به معنای پارکینگ دار بودن ملک است.

علامت فایل

این علامت روی هر فایلی باشد، نشان‌دهنده این است که آن فایل در کانال زونکن آگهی شده است.

علامت فایل