یادداشت مشاور

مشاور می تواند برای هر فایل یادداشتی جداگانه ثبت نماید. این یادداشت فقط قابل مشاهده برای مشاور می باشد. به این منظور از منوی کشویی گزینه “یادداشت مشاور” را کلیک نمایید.