علامتهای روی فایلها

این علامت روی فایلهای ملکی نمایش داده می شود و به معنای این است که هر متقاضی مرتبط با آن فایل وجود دارد.

این علامت رو فایلهای متقاضی نمایش داده می شود و به معنای این است که فایل ملکی با درخواست متقاضی وجود دارد.

ظاهر شدن این علامت روی خلاصه فایلها به این معناست که فایل مورد نظر دارای یادداشت مشاور می باشد.

این علامت به معنای این است که فایل ملکی قابل مشارکت می باشد.

این علامت بر روی فایلهای ملکی اجاره ای ظاهر می شود و به معنای این است که رهن و اجاره قابل تبدیل می باشد.

وقتی فایلی را سنجاق میکنید این علامت برروی فایل قرار میگیرد.

این علامت بر روی فایلهای ملکی فروشی قرار میگیرد و به معنای این است که فایل قابل معاوضه نیز می باشد.

این علامت وقتی روی فایل یا زونکن نمایش داده می شود به این معناست که فایل مورد نظر به صورت آفلاین داخل دستگاه کاربر ثبت شده است و هنوز به سمت سرور ارسال نشده است.

علامت دایره سفید رنگی که یک عدد داخل آن نوشته است در روی فایلها به معنای عمربنا و سال ساخت می باشد.