بایگانی کردن فایل

در صورتی که فایلی به فروش یا اجاره رفته باشد و مشاور تا مدتها به آن فایل نیازی نداشته باشد بهترین کار این است که فایل مورد نظر را از زونکن اصلی خارج کرده و بایگانی نماید. مخصوصا توصیه می شود فایلهای اجاره را پس از قرار داد بستن بایگانی نمایید تا در برنامه سال آینده به شما یادآوری کند.