اشتراک گذاری فایل و زونکن در گروه

بعد از ایجاد گروه ٬اعضای گروهها میتوانند فایلهای ملکی و حتی زونکنهای شخصی خود را در گروه هایی که تمایل دارند به اشتراک بگذارند.با استفاده از این قابلیت مشاور میتواند فایلهایی را که تمایل دارد بین همکاران خود به اشتراک گذاشته و نمایش دهد.