مدیریت منظم فایل و متقاضی

زونکن امکان ثبت مشخصات ملک و متقاضیان را به مشاوران می دهد. مشاوران با ثبت فایلهای ملکی و متقاضیان میتوانند مدیریتی بسیار منظم و کار آمدتر را در کسب و کار خود داشته باشند. . همچنین زونکن فایلهای ملکی و درخواستهای متقاضیان را با یکدیگر تطبیق می دهد که این امر میتواند سرعت پاسخگویی به مشتریان را افزایش دهند.