ثبت فایل ملکی

قابلیت ثبت فایلهای ملکی با ریزترین جزئیات ملک و همچنین مشخصات تماس با مالک درون زونکنهای تفکیک شده فروش ، اجاره ، مشارکت ، پیش فروش از مهمترین ویژگیهای زونکن محسوب می شود. صفحه ثبت فایل به گونه ای طراحی شده است که سرعت ثبت فایل را برای مشاور به میزان چشم گیری افزایش می دهند.