در چه صورتی فایل‌ها از روی زونکن حذف می‌شوند؟

تنها در یک صورت فایل‌های شما در زونکن از بین می‌روند؛ اینکه خودتان فایل‌ها را به سطل آشغال زونکن منتقل کنید و بعد آن‌ها را پاک‌کنید، یا اینکه حساب کاربری‌تان را حذف کنید.
زمانی که فایل‌هایتان را به سطل آشغال منتقل می‌کنید می‌توانید آن‌ها را بازیافت کنید اما اگر آنها را از روی سطل آشغال حذف کردید برای همیشه حذف می‌شوند.