آموزش کپی کردن فایل در زونکن

ممکن است فایل ملکی از یک مالک ثبت کرده باشید و دوباره بخواهید ملکی دیگر با تمام مشخصات ملک قبلی اما با متراژ و قیمت متفاوت را ثبت نمایید. در این حالت نیاز نیست که مجددا همه مشخصات را دوباره ثبت کنید. برای اینکار کافی است روی فایل قبلی مالک انگشت خود را یک ثانیه نگه دارید تا منوی زیر باز شود . از داخل منو گزینه “کپی” را انتخاب نمایید تا یک کپی از فایل قبلی ایجاد شود. سپس فایل جدید را ویرایش کرده و فقط قسمتهای مورد نظر را تغییر دهید.(تصویر شماره یک)

(تصویر شماره یک)