آموزش ثبت متقاضی ملک در زونکن

در زونکن علاوه بر ثبت فایل امکان ثبت درخواست و مشخصات متقاضی وجود دارد. این درخواستها در زونکنهای جداگانه ای به اسم زونکن متقاضیان قرار میگیرد. ثبت متقاضی این امکان را به مشاور می دهد تا در هر زمان و مکان با هر خریدار یا مستاجر ملکی که مواجه شدند اطلاعات آنها را به سرعت وارد نمایند.

ثبت متقاضی ملک