آموزش اعلام سررسید قرارداد در زونکن

در این صفحه لیست فایل های اجاره ای که یک ماه به پایان قراردادشان مانده باشد نمایش داده خواهد شد. برنامه زونکن، هر روز زونکن فایل های اجاره بایگانی شده را بررسی می کند و فایل هایی که ۱۱ ماه از تاریخ بایگانی شدنشان گذشته باشد را به شما اعلام می نماید. در این حالت شما می توانید با مالکان فایل ها تماس گرفته و در صورتی که مالکان تمایل به اجاره مجدد ملک خود به مستاجر جدید داشته باشند، می توانید فایل مربوطه را به زونکن اصلی انتقال دهید تا به عنوان یک فایل جدید ثبت شود. در غیر اینصورت می توانید فایل را حذف یا مجددا به زونکن بایگانی منتقل نمایید.

اعلام سررسید قرار داد